Tsunami over Europa

United Kingdom flag - Britse vlagHoe kan het dat destructieve en niet-functionele gewoonten vaak zo verbazingwekkend lastig te veranderen zijn? Zelfs als je maar al te goed beseft dat drinken meer kapot maakt dan je lief is, dat de schurende ademhaling rechtstreeks met de sigaret te maken heeft en het vermijden van spoken of eeuwige piekeren je echt niet verder helpt. Veel mensen weten heus wat er ‘mis’ is,  maar toch is dat inzicht zelden genoeg om te veranderen. Veranderen is moeilijk om een een heel simpele reden: ons brein heeft een ingebouwde weerstand tegen verandering (tekst overgenomen van Marcelino Lopez).

Struisvogels

Dat geldt ook op macroniveau, als de oorzaak bekend is en het duidelijk is dat er hard moet worden ingegrepen. Zelfs als duidelijk is dat we afglijden naar een zekere afgrond blijven we argumenten zoeken. We blijven roepen, om maar niet te hoeven veranderen. In plaats van de schop in de grond, leggen we onze kop op het zand. (voor puristen, de struisvogel steekt zijn kop niet in het zand, maar legt zijn nek languit op de grond om minder op te vallen, struisvogelpolitiek)

Lapjes

Een blunderend OM, een geldverslindende zorg, zichzelf verrijkende bestuurders in loondienst, ondersteuning van corrupte Grieken, blijvend speculerende banken en een verrotte moraliteit van veel burgers… het komt allemaal vanzelf goed met wat waarschuwingen, wat opgelapte wetteksten en andere stapjes tegen beter in. Want we weten wel dat de schop er echt in moet, maar die ingebouwde weerstand tegen verandering.

Belangen

Het is natuurlijk ook niet makkelijk beslissingen nemen in een cultuur waar iedereen het beter weet. Bij elk opperen van een oplossing/beleid staan er tientallen ‘deskundigen’ op die vertellen waarom de gevonden oplossing goed of slecht is. Als dan wordt besloten dat elke besluit beter is dan geen, staan de belangengroepen op. Zij wijzen op de diverse groepen burgers die nadeel ondervinden bij uitvoering van het beleid. In het schijnbaar beste geval wordt van een mogelijk beleidsbeslissing om iets te veranderen/verbeteren, zoveel afgehaald dat er een halfslachtige oplossing wordt uitgevoerd (niet uitvoeren kan dan in bepaalde gevallen beter zijn).

WO III

de schop de grond in tijdens de watersnoodramp van 1953

foto: Aart Klein

Vier jaar geleden zei ik af en toe dat de enige oplossing is een derde wereldoorlog (have mercy, het staat hier buiten de context waarin ik het zei). Niet dat ik dat graag wil, maar wij mensen hebben iets buiten onszelf nodig om tot grote veranderingen te komen.

Een derde WO is dat natuurlijk niet, want die wordt ook door mensen begonnen. Nee, zoiets als de watersnoodramp in 1953 is beter. Dan moet de schop er letterlijk en figuurlijk in. Dan helpen halfslachtige oplossingen niet.

Tsunami over Europa

Maar om nu alleen een stukje van Nederland te treffen. We zitten immers met problemen op diverse niveaus, waarvan velen mondiaal zijn. Een tsunami is waarschijnlijk beter … (hoe staat het met dat rotsblokje aan de zuidpunt van La Palma?).

Er zijn in de geschiedenis talrijke voorbeelden om mijn bovenstaand gelijk aan te tonen (hoewel er waarschijnlijk evenveel zijn die aantonen dat het ook anders kan). Een hele mooie vind ik zelf de documentaire serie van Ric Burns uit 1999 over de geschiedenis van New York (officieel 7 delig, later een 8ste toegevoegd over 9/11).

 

 


Tsunami over Europe

How can obvious destructive and non-functional habits often be surprisingly difficult to change? Even if you’re well aware that drinking destroys a lot, your abrasive breath is directly caused by the cigarette and that avoiding ghosts and your eternal worrying really does not help you. Many people really know what’s ‘wrong’, but yet that understanding rarely brings them to changing their situation. Change is difficult for one very simple reason: our brain has a built-in resistance to change.

Ostrich

This also applies at a macro level, if the cause is known and it is clear that effort should be taken. Even if it is clear that we are slipping into an abyss, we keep looking for new arguments and continue to call them only to not have to change anything. Instead of the shovel in the ground, we put our heads in the sand. (For purists, the ostrich sticks his head in the sand, but puts his neck stretched out on the floor for more discretion)

Patches

A blundering department of Justice, a costly health care, the self enriching CEO’s, the support of the corrupt Greeks, the continious speculating of banks and the rotten morality of many people … don’t think some warnings or some patched pieces of legislating and other steps will make it better. We know that the kick is really necessary, the shovel has to go in. But also here is a resistance to change.

Interest

Ok, It is not easy making decisions in a culture where everyone knows better. Each suggested solution or policy brings dozens of “experts” that tell why the solution is good or bad. If it is decided that any decision is better than none, the special interest groups stand up to point to the various groups affected by policy implementation. At the time a politician takes the best possible solution to do something to change or improve a situation, there is only a half-hearted solution to run with.

Flood in the Netherlands in 1953

Four years ago I said that the only solution is a third world war (have mercy, it is mentioned here out of the context in which I said it). Not that I would like that, but we humans need to have something outside ourselves to make big changes. Forget the third World War, that’s also started by people. No, a flood is better. Then the shovel literally and figuratively must be used. Than half-hearted solutions won’t help.

But that will only influence a small part of a country. We have problems at various levels, many of which are global. A tsunami is probably better … (what about that rock block at the southern tip of La Palma?).

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 22 oktober 2011 door in de categorie 2011, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.