Te mooi om waar te zijn

Ergens in een Duitse huiskamer zitten een man en vrouw samen op de bank. De televisie staat op ‘Wetten das’. Enigszins hakkelend begint de man een gesprek. ‘Lieverd, ik moet je wat vertellen.’

‘We proberen al een paar jaar kinderen te krijgen. Een maand geleden heb ik mezelf laten onderzoeken. En ik loop al drie weken met de uitslag. Sorry, ik was zo teleurgesteld. Ik blijk steriel, niet in staat kinderen bij je te verwekken.’

Even denkt de vrouw op de haar zo bekende wijze te reageren met ‘en dat vertel je me nu pas, kl%*$#&zak’, maar ze houdt zich in. Ze begrijpt de aanslag op zijn mannelijkheid, die de uitslag van het onderzoek ongetwijfeld bij hem heeft veroorzaakt. Eigenlijk is ze ook een beetje opgelucht. Want kinderen hoefden van haar niet. Hij was degene die ze per se wilde.

‘Ik heb er lang over nagedacht’, gaat de man verder, ‘en ik denk een oplossing te hebben gevonden’. De vrouw kijkt hem teleurgesteld aan. ‘We hebben een buurman. Jij vindt hem niet afstotelijk en hij heeft twee kinderen, dus.’

‘Je wilt toch hopelijk niet zeggen dat ik met hem …’

‘Waarom niet. We kennen hem en zijn gezin. Dat is toch veel beter dan zomaar een kind adopteren. Dan weet je niet wat je in huis haalt.’

‘Maar ik wil helemaal geen kinderen, dat weet je toch.’

‘Lieverd, rustig nou, je weet dat voor mij ons liefdesgeluk pas compleet is met kinderen.’

‘Maar toch niet van een ander.’

‘Echt, dat maakt me niet uit. Samen met jou een kind grootbrengen dat is toch fantastisch.’

‘Ik moet er eigenlijk niet aan denken, maar ik ken je koppigheid. Hoe zie je het voor je met de buurman, gesteld dat hij het wil doen. Een gevuld condoom over de schutting?’

‘Nee joh, je ontvangt hem gewoon in de slaapkamer. We maken het een beetje romantisch. Volgens onderzoek bevordert een prettige omgeving de bevruchting en het goede verloop van de zwangerschap.’

‘Nou ik blijf het toch raar vinden. Tjonge zit je lekker ongedwongen tv te kijken krijg je ineens…’

‘en ik heb de buurman al even gepolst, discreet hoor, maar die wil denk ik wel meewerken. Hij gunt ons alle geluk.’

De vrouw kijkt hem aan alsof hij een vreemde voor haar is. ‘Ja, dank je de koekoek. Heb je me wel eens goed bekeken. Ik ben verdomme schoonheidskoningin. Begrijp me niet verkeerd, maar elke vent zou je op die manier van je probleem af willen helpen. Het ergste is dat je het geen probleem lijkt te vinden dat ik met een andere man ons bed deel.’

‘Lieverd, maak het nu niet te moeilijk. Die ene keer…’

‘Die ene keer, die ene keer. Wie weet brengt hij me wel tot grotere hoogten dan jij me ooit hebt gebracht. Wie weet gaat er een wereld voor me open. Misschien is dat condoompje over de schutting toch veiliger, voor jou haha.’

Hoe het verder ging is een verhaal dat velen in Engeland en andere landen telkens bezig houdt. Want het is een hoax. Die begon met onderstaand bericht uit 1972 in  Jet Magazine:

 

 

 


To good to be true

Somewhere in a German livingroom, a man and woman are sitting together on the couch. The television is on “Wetten das’. Slightly stammering the man begins to talk. “Honey, I gotta tell you something.”

“We have been trying to have childeren for several years now. A month ago I got myself examined. And I walk with the results for three weeks now. Sorry, I was so disappointed. I seem sterile, unable to make children with you. ”

The woman is about to respond in her known manner with “and you tell me this now, assh*% $ # & l, but she controles herself. She understands the attack on his manhood, that the results of the research has undoubtedly caused. Actually, she’s also a bit relieved. Because she wasn’t the one who wanted children. He was the one who insisted on it.

“I’ve been thinking about it”, the man continues, “and I think I have found a solution.” The woman looks at him a bit disappointed. “We have a neighbor. You don’t find him repulsive and he has two children, so. ”

“You’re not saying …”

“Why not. We know him and his family. That is much better than simply adopt a child. Then you don’t know what you are getting. ”

“But I do not want kids, you know that.”

“Honey, relax, you know that I find our happiness is not complete without children.”

“But not from another.”

“Really, I don’t care. Raising a child, that’s fantastic. It wil make our hapiness complete”

“I don’t really want to think about it, but I know your stubbornness. How do you imagine the thing with the neighbor has to work, if he wants to do it. A filled condom over the fence? ”

“No, we invite him in the bedroom. We make it a little romantic. According to research a pleasant environment promotes fertilization and the proper course of pregnancy. ”

“Well I still find it weird. I am nice casually watching TV and all of a sudden … ”

“And I have allready polled the neighbor, discretely, and I think he will cooperate. He wishes us all the best.”

The woman looks at him as if he was a stranger to her. “Yes, you bet. Have you given me a good look. I’m a fucking beauty queen. Don’t get me wrong, but any guy would feel that way and will be willing to help you with your issue. The worst part is that you don’t seem to find a problem to have me share our bed with another man. ”

“Honey, don’t make it too difficult. This one time … ”

“This one time, that one time. Who knows he brings me to greater heights than you ever did. Who knows he introduces a whole new world for me. Maybe that condom over the fence is a much safer way, for you haha. ”

How it went is a story that many in England and other countries are still engaged in. I got the message by mail, but saw several websites make reference to it. But it’s a hoax that started in 1972 with an article by Jet Magazine (see above)

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 26 november 2012 door in de categorie 2012, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *