Laura Zuniga

Laura Zuniga, te mooi om waar te zijn

United Kingdom flag - Britse vlagJa, Laura Zuniga. Te mooi om waar te zijn.

De foto bij het krantenartikel

Bij de mail met het krantenbericht over de gelukkige buurman, waar ik eergisteren over schreef, was een foto bijgesloten. Voor mijn bericht op deze site ging ik op zoek naar een andere foto van de schoonheidskoningin Traute Soupolos. Ik kwam veel sites tegen die hetzelfde bericht hadden geplaatst en dezelfde foto.

Twijfels

Ik had direct al twijfels bij het artikel. Welke normale vent zou immers zijn vrouw afstaan aan de buurman. Dat doe je niet. Zeker niet wanneer ze een schoonheidskoningin is. Maar van een koningin zou je ook massa’s foto’s verwachten op Google, wanneer je zoekt op afbeeldingen. Geen enkele.

Op dat moment verwonderde ik me erover dat er nauwelijks serieuze kranten aandacht gaven aan de rechtszaak. In ieder geval niet in Engeland, het land waar mijn mail vandaan kwam, en Duitsland.

Zoeken

Ik nam me voor even wat meer tijd te nemen, dan het half uurtje dat ik ’s ochtends na de krant en voor het ontbijt besteed aan de dagelijkse blogtekst.

Maar dat was niet nodig. Al snel stuitte ik op een tijdschrift waarin de naam Soupolos opdook. Het bleek het tijdschrift waar in 1978 het originele bericht in had gestaan. Het zogenaamde krantenbericht was een kopie daaruit. En een foto stond er niet bij.

Daarmee was duidelijk dat het huidige bericht flauwekul was. Wellicht in 1978 een waar gebeurd verhaal. Maar nu door een grapjas opgepikt en met een recente foto van een mooie vrouw in het ‘nieuws’ gebracht.

De schoonheidskoningin

Bleef alleen nog over te achterhalen wie de vrouw op de foto is. Al was het maar om het verhaal compleet te maken. Dat was wat lastiger. Want op haar naam had ik eerder al niets anders gevonden dat het bericht over de buurman. Haar andere bijzonderheden, borstmaat, heupmaat of het feit dat ze borsten heeft, zouden niet onderscheidend genoeg zijn.

Dus zocht ik op andere zoektermen. Na het zoeken op Spaanse en Franse schoonheidskoningin voelde ik dat ik in de buurt kwam. En ja hoor, ineens had ik haar te pakken, figuurlijk natuurlijk, bij Zuid Amerikaanse schoonheidskoningin. Precies de afbeelding die bij het krantenartikel had gestaan stond tussen een aantal andere mooie vrouwen.

Laura Zuniga

Tussen die andere vrouwen ontdekte ik ook de gezochte koningin in diverse poses. Daarmee was haar echte naam snel gevonden, Laura Zuniga (voluit: Laura Elena Zuniga Huizar).

Ze was in 2008 schoonheidskoningin in Mexico, wat weliswaar in Noord Amerika ligt. Om precies te zijn won ze de verkiezing Miss Nuestra Belleza Sinoloa, ook wel Miss Sinoloa Hispanic America genoemd. Sinoloa is een deelstaat van Mexico, dat vooral bekend is als oorsprong van de Banda muziek. En de drugshandel en het beruchte Sinoloa Kartel. Ze zou in 2009 meedoen voor de titel miss Mexico International 2009.

Gevangen

Maar Laura Zuniga kon de verleiding  niet weerstaan of, wat meer voor de hand ligt, de showwereld en onderwereld trekken elkaar ook in Mexico aan. Ze begon een relatie met Angel Orlando Garcia Urquiza, topman van het Sinoloa Kartel. Kort na de miss-verkiezing werd ze met hem en zes andere kartelleden opgepakt. In het bezit van twee AR-15 geweren, 0.38 specials, 9mm pistolen, negen tijdschriften, 633 patronen en 53.300 Amerikaanse dollars.

Ze vertelde de politie dat ze was ontvoerd. Er zou haar zijn verteld dat ze kerstinkopen gingen doen in Columbia en Bolivia, de twee belangrijkste doorvoerlanden van het kartel.

Vrij

Ze werd na een paar maanden vrijgelaten omdat niet bewezen kon worden dat ze medeplichtig was. Maar de aanhouding bleef voor altijd aan haar kleven. Op 15 november 2011 zond het Mexiaanse actualiteitenprogramma Aqui y Ahora (Hier en Nu) een interview uit met Laura Zuniga. De samenvatting daarvan op Youtube is inmiddels verwijderd. Wel is er een documentaire te vinden over het leven van Laura Zuniga, met beelden van de aanhouding Youtube.

Harm Edems zou zeggen: ‘gelukkig hebben we de foto’s nog.’

Het tijdschrift

Klik op afbeelding voor meer pagina’s

Oh  ja, het tijdschrift met het artikeltje waarmee het allemaal begon. Het heet Jet Magazine, het is in 1951 gestart en richt zich op Afro-Amerikanen. Het blad heeft artikelen over mode, entertainment en andere onderhoudende onderwerpen.

Het heeft het artikel waarschijnlijk zonder onderzoek geplaatst. Want berichten over rechtszaken die ook maar een beetje lijken op de inhoud van het bericht zijn niet te vinden. Veel tijd daaraan besteden is niet nodig. Het tijdschrift staat erom bekend het niet zo nauw te nemen met de waarheid; een  opmerkelijk, humorvol bericht is belangrijker.

 

 


Yes, Laura Zuniga. To good to be true

There was a pictue attached to the mail I wrote about the day before yesterday, about the neighbor. For this site, I went looking for another photo of the beauty queen Traute Soupolos. It showed me the same photo ons many sites.

Doubts

I immediately questioned whether the article was true. What normal guy would let his wife sleep with the neighbor. That’s not done. Certainly not when she is a beauty queen. But from a queen you would also expect many pictures on Google. I couldn’t find one. At that moment I wondered about the fact that hardly any serious newspapers gave attention to the lawsuit. At least not in England, the country where my mail came from, or Germany, where the lawsuit allegedly took place.

Search

I decided to spend a little more time, than the half hour that I usually take in the morning between the newspaper and breakfast to devote to this daily blog.

But that was not necessary. Soon I came across a magazine where the name Soupolos emerged. It appeared the magazine the original message had been in, in 1978. The newspaper in my mail was called a copy therefrom. And a picture was not there.

It was clear to me that the current mailmessage was nonsense. Perhaps in 1978 it was a true story. But a joker picked up a recent photo of a beautiful woman and reprinted the ‘news’.

Beauty queen

Now I wanted to find the woman in the picture, to make my story. That would be more difficult, because with searching her name I had previously found nothing than the message about the neighbor. Her other particulars, breast size, hip size, or the fact that she has breasts, would not bedistinctive enough.

So I searched on other terms. After searching for Spanish and French beauty queen I felt I came close. And yes, suddenly I grabbed on her, figuratively of course, when I searched for South American beauty queen. Exactly the image that had been placed in the newspaper article stood among a number of other beautiful women.

Laura Zuniga

Among other women I discovered the sought queen in various poses. With that I found her real name, Laura Zuniga(officially: Laura Elena Zuniga Huizar).

She was a beauty queen in 2008 in Mexico, which is in North America by the way. To be precise, she won the election Nuestra Belleza Miss Sinoloa, also known as Sinoloa Miss Hispanic America. Sinoloa is a state of Mexico, which is primarily known as the origin of the Banda music and for its drug trafficking and the infamous Sinoloa Cartel. She was about to join for the title Miss Mexico International 2009.

Imprisoned

But Laura Zuniga could not resist the temptation or, more obvious, the showbiz world and the underworld attract each other also in Mexico. She started a relationship with Angel Orlando Garcia Urquiza, CEO of Sinoloa Cartel. Shortly after the beauty contest, she was arrested with him and six other members of the cartel . In possession of two AR-15 rifles, .38 specials, 9mm handguns, nine magazines, 633 cartridges and 53 300 U.S. dollars.

She said she was kidnapped and that she was that they were going to do Christmas shopping in Columbia and Bolivia, the two main transit countries of the cartel. She was released after a few months because it could not be proved that she was an accomplice. But the arrest remained forever on her stick. On 15 November 2011 the Mexiaanse news programm Aqui y Ahora (Here and Now) sent an interview with Laura Zuniga. A summary thereof, with images of the arrest, can be seen at Youtube.

Photo’s on google.

The magazine

Oh yes, the magazine with the article that started it all. It’s called Jet Magazine, it started in 1951 and focuses on African Americans. The magazine has articles on fashion, entertainment and other entertaining topics. It probably had the article posted without research, because reports of court cases even slightly resembling the contents of the message can not be found. It’s nog necessary to spend a lot of time on it. The magazine is known to be not so closely with the truth. It finds a remarkable, humorous message more important.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 28 november 2012 door in de categorie 2012, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *