emotioneel marketingplan

Emotioneel marketingplan

United Kingdom flag - Britse vlagVorige week sprak ik een klant die vol vuur zijn ideeën voor een nieuw product ontvouwde. Hij vroeg me deze vast te leggen en uit te werken  in een marketingplan. Ik vroeg hem waarom hij voor mij had gekozen om dat plan te schrijven.

‘Omdat jij de integriteit bezit en de vaardigheid om mijn emotie in het plan te laten’, was zijn antwoord.  ‘Zo’n plan is weliswaar voor mijn bank en eventuele partners’, ging hij verder, ‘maar dat betekent niet dat het een koel stuk moet zijn waarin ik mezelf niet terug vind.’ Ik keek hem even aan zonder iets te zeggen, waarop hij glimlachend reageerde met een adviserend,  ‘jij kunt dat, doe er wat mee’.

Werk het uit

Ik moest terugdenken aan een gesprek dat ik een paar weken daarvoor had met iemand die met een idee rond liep. ‘Werk het uit’, had ik hem gezegd. ‘Want bij de uitvoering zijn anderen betrokken. Voor je het weet is het jouw idee niet meer, heb je er geen gevoel meer bij en zal je je geleidelijk uit de uitvoering terugtrekken’.

Verder denken

In de loop van het gesprek vroeg hij me waarin ik mij als marketeer onderscheid van anderen. Ik vertelde hem dat er twee dingen zijn. Het eerste is dat ik een of meer stappen verder denk dan de meeste anderen. Waarbij ik hem direct vertelde dat dat ook een nadeel kon zijn. Want veel klanten willen vooral kortetermijn-oplossingen. Ze zijn daardoor ook snel tevreden met een voor de hand liggend voorstel of het voorstel dat ze vanuit hún kennis en ervaring kunnen begrijpen.

Inleven

Het tweede is dat ik in de huid van de opdrachtgever kruip. Pas nadat ik zijn ideeën, gedachten, emoties e.d. over een onderwerp of van een idee heb gedupliceerd ga ik aan de slag. Vanuit dat punt kan ik pas mijn vragenlijst maken om de lijnen uit te zetten voor een marketingplan. Daarin is dan ook zijn/haar persoon of de persoonlijkheid van zijn bedrijf in verwerkt.

Standaard

Tijdens een gesprek dat ik gisteren met een collega had, realiseerde ik me dat velen inderdaad anders werken. Het marketingplan is bij velen een sjabloon in Word. Daarmee is de structuur van het plan vastgelegd. Het kan haast gedachteloos worden ingevuld door kopjes en subkopjes na  te lopen. Velen denken het idee van de klant al te hebben begrepen voor hij is uitgesproken en vullen het naar eigen idee in.

Of persoonlijk

Het kan best zijn dat ze het idee hebben begrepen. Het soms maandenlange voorwerk van de klant, de kennis en emotie van het voorproces, zijn met dat begrip echter vaak verloren gegaan. Terwijl daarin juist de onderdelen zitten waarmee de marketeer vanuit zijn expertise verder zou moeten. En dan ook nog in samenwerking met de klant. Bij wie hij regelmatig terugkomt met vragen om het plan aan te kunnen vullen met diens persoonlijke of branchespecifieke details.

Foto-workshop

Ooit deed ik een workshop bij de Zwitserse fotograaf Claude Montana. We moesten een rolletje in onze camera doen, door de stad lopen en foto’s maken. Daarbij mochten we niet scherpstellen, diafragmeren en dergelijke. Als we iets zagen moesten we richten en afdrukken, eventueel met de camera vanaf de buik gericht op het onderwerp.  De rolletjes werden ontwikkeld bij een 1-uur service, waardoor we na de lunch de opnamen konden beoordelen.

Het resultaat was vanzelfsprekend een mix van bizarre, prachtige, verrassende en opvallende foto’s. De boodschap van zijn workshop was ‘het fototoestel is een gereedschap. Maar door alle snufjes, techniek en mogelijkheden van het apparaat zijn wíj het gereedschap geworden. Wij zijn allerlei dingen gaan doen, waardoor we zijn vergeten dat wij degenen zijn die bepalend moeten zijn. We zijn slachtoffer geworden van het gereedschap.

Emotioneel marketingplan

Het marketingplan is ook slechts gereedschap. Het moet voor een ander inzichtelijk maken wat, waarom, hoe en vooral wie een idee of plan wil uitvoeren. Het gaat om de persoon die dat plan wil uitvoeren. Zijn of haar enthousiasme, emotie, gevoel, kennis en dergelijke. Dat er een vertaalslag moet worden gemaakt naar de ontvanger is logisch. Maar daarin moet vooral ook het plezier waarmee die persoon het plan gaat uitvoeren terugkomen.

Uniek

Wie me niet gelooft, raad ik aan een hete douche te nemen. Laat de stralen lekker in je nek vallen en voel je bloed dunner worden. Denk nu aan je product en bedenk 50 dingen die dat product uniek maken, waarom iemand het zou willen hebben etc.

Schrijf deze punten op (direct als je de douche uit bent), eventueel met wat gedachten en gevoelens die er rond omheen speelden. Kijk veel later eens wat je van die 50 dingen terugvindt in het marketingplan. Ik wed in de meeste gevallen geen één. En als er wel enkele inzitten dan zijn ze teruggebracht tot een koude constatering.

Zie ook bericht ‘marketingonzin

English version


Emotional Marketingplan

Last week I spoke a customer who passionately unfolded his ideas for a new product. He asked me to record them and develop it in a marketingplan. I asked him why he had chosen me to write that plan.

“Because you have the integrity and the ability to get and leave my emotions in the plan,” he replied. “I know such a plan is to be used by my bank and potential partners,” he continued, “but that does not mean it should be a cool piece in which I cannot feel myself, my emotions etc.” I looked at him without saying anything, which he responded with a smile saying ‘you can do that, do something with it. ”

Develop

It all reminded me of a conversation I had a couple of weeks before with someone who had an idea. “Work it out,” I had told him, ‘because others will be involved in its implementation and before you know it, it’s not your idea anymore, you will looase feeling for it and you will gradually withdraw.” During the conversation he asked me where, in being a marketer, I differentiate from others.

I told him two things. The first is that I think one or more steps further than most of my colleagues. I immediately told him that this could also be a disadvantage. Because many customers want short-term solutions and are therefore easily satisfied with an obvious proposal or the proposal that they understand by their own knowledge and experience.

The second is that I crawl into the skin of the client. Only after I duplicated his ideas, his thoughts, emotions, etc. about the topic or his idea, I start to work. From that point, I can make my survey for a marketing plan, in which I can also process his/her personallity.

Standard

In the conversation I just had with a colleague, I realized that many people indeed work differently. For many of my colleagues a marketing plan is just a template in Word. This gives them a structure of the plan they can easily, even mindless, complete by walking through the headings and sub-headings. Many of them think they have already  nderstood the idea of ??the client before he has even finished revealing it.

Personal

It may be they understood the idea. But sometimes the client had months of work in the process. Months of knowledge and emotions around the idea. Those are lost. While these are precisely the elements that marketers should use to work with. And then also in collaboration with the client. To whom they should regularly come back with questions about the plan and his personal and business-specific details.

Photo workshop

Once I did a workshop with the Swiss photographer Claude Montana. We had to put a role of film in our cameras and had to walk through the city and take pictures. In addition, we weren’t allowed to focus, aperture and so on. If we saw something, we just had to point and shoot, possibly with the camera focused from the belly. The rolls were developed with a 1-hour service, so after lunch we could judge the shooting.

Obviously, the result was a mix of weird, wonderful, surprising and striking photographs. The message of his workshop was “the camera is a tool. But with all of the gadgets, technology and capabilities of the device, we have become the tool. We can do so many things with the camera that we have forgotten that we are the ones who should determine. We are victims of the tool.

Emotional Marketingplan

The marketingplan is also a tool. It should be an insight into the what, why, how and whom etc of a particular idea or plan. The person who intends to perform his or her enthusiasm, emotion, feeling, knowledge, etc has to be in it. That a translation should be made to the receiver is logical, but above all it must show the joy with which the people involved have worked on the idea and plan and will work on the implementation.

Unique

If you don’t believe me, I recommend you take a hot shower. Let the rays of water fall in your neck and feel your blood get thinner. Now think of your product and think of 50 things that make them unique, why someone would want it etc. Write these points down immediately after you left the shower. You may freely write down some extra points that come to mind.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 5 september 2011 door in de categorie 2011, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.